ETISKE REGLER

Studerende på SEOP kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi i det omfang det skønnes nødvendigt.

SEOP forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med SEOPs etiske regler, bringes til ledelsens kendskab. Ledelsen afgør i hvert tilfælde om og, i givet fald, hvilke tiltag, der må gøres, for at sikre at de etiske regler følges.

Det er et krav, at alle undervisere mv. tilknyttet SEOP efterlever Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler og de etiske regler gældende for European Association for Psychotherapy, ligesom det er et krav at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet.

Alle studerende skal derfor, som led i deres kontrakt med SEOP skrive under på, at de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart, som også omfatter ægtefælle, ven/veninde og andre.

SEOP forholder sig til og tilskriver sig Dansk Psykoterapeutforenings etikregler for udførsel af psykoterapi.

SEOPs undervisere og SEOP som helhed, følger der etiske regler der er opsat af Dansk Psykoterapeutforening for uddannelsessteder.

Etikregler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening og uddannelsessteder under Dansk Psykoterapeutforening kan findes på www.psykoterapeutforeningen.dk

Du kan herunder downloade folder om etik for psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser fra Dansk Psykoterapeutforening:
Etikfolder