OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL

Overordnede læringsmål for den 4-årige uddannelse i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi

Herunder kan du læse de overordnede læringsmål for den 4-årige uddannelse på SEOP.

Læringsmål er delt op i basisuddannelse (år 1 og 2) og overbygningsuddannelse (år 3 og 4).

Du kan downloade et samlet overblik herunder:
Overordnede læringsmål SEOP

1. år: Grundlæggende terapeutiske kvalifikationer (basisuddannelse)

Forståelse af og arbejde med den studerendes egen historik, samt grundlæggende terapeutiske principper.

Viden

Den studerende opnår grundlæggende viden om den eksistentielle og oplevelsesorienterede tilgang til psykoterapi, herunder den fænomenologiske metode i terapeutisk arbejde. Desuden opnås forståelse af grundlæggende familiedynamikker, udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traumer, neuroaffektiv personlighedsudvikling, skam og skyld problematikker, kroppens betydning i terapi, emotionsteori, gruppedynamik og kommunikationsteori. Indblik i etiske udfordringer i asymmetriske samtaler. Viden om hypotesedannelse på baggrund af eksistentiel og oplevelsesorienteret forståelse.

Færdigheder

Selvstændig identificering af problematikker i egen organisering af følelser, krop og rationale. Identificering af hvorledes den studerendes egen historik i familie og opvækst påvirker nutidens relationer. Formidling af den studerendes egen historie og evnen til at lytte på andre studerendes historie, samt adskille disse. Hypotesedannelse om den studerendes historik ud fra eksistentielt synspunkt og med tilknytningsperspektiv. 

Kompetencer

Øget håndtering og evne til selvregulering, det vil sige evnen til at håndtere og regulere egne reaktioner (kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt) på andres historie og adfærd. Styring af og udvælgelse af relevante kommunikationsformer i asymmetriske samtaler. Adskillelse af egen historik, antagelser, verdensbilleder fra klientens.

Prøveform

Uddannelsens 1. år afsluttes med en skriftlig eksamen med fokus på den studerendes egen historik kombineret med teoretisk forståelse. Feedback foregår dels ved skriftlig feedback på eksamen, dels ved mundtlig feedback i evaluering på hold. Eksamen vurderes af eksaminator. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

2. år: Grundlæggende terapeutiske kompetencer om specifikke temaer (basisuddannelse)

Forståelse af og arbejde med specifikke psykologiske temaer. Både i den studerendes egen historik og fra klients perspektiv.

Viden

Den studerende opnår viden om relevante tematikker i terapeutisk arbejde, herunder spiseforstyrrelser, seksualitet og sanselighed, seksuelle overgreb, sorgprocesser, selvdestruktiv adfærd og misbrugsproblematikker. Desuden opnår den studerende dybere forståelse af eksistentielle grundvilkår og disse placeringer i terapeutisk arbejde, samt dybere kendskab til familieperspektiv i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Kendskab til psykoterapiens historie og udvikling, samt introduktion til hovedtraditioner i psykoterapi og hvorledes den eksistentielle og oplevelsesorienterede tilgang forstås i dette. Viden om etiske perspektiver på psykoterapeutisk arbejde.

Færdigheder

Selvstændig identificering af relevante tematikker i den studerendes eget liv, samt hvordan disse håndteres og forstås forhold til rollen som terapeut. Grundlæggende samtaleteknikker og vurdering af relevante terapeutiske interventioner i forhold til konkrete temaer hos klient. Formidling af viden om grundlæggende terapeutiske temaer, samt den eksistentielle og oplevelsesorienterede forståelse af disse. Vurdering af etiske problemstillinger i specifikke tematikker. Hypotesedannelse ud fra klients historik, klientens egen forståelse og adfærd i samtale om specifikke temaer.

Kompetencer

Styring af asymmetriske samtaler om relevante og konkrete tematikker i terapi. Selvstændig bedømmelse af relevante interventioner i forhold til konkrete tematikker. Tilrettelæggelse af asymmetrisk samtale om specifikke temaer. Selvstændig hypotesedannelse ud fra specifikke temaer i klients historik, klientens egen forståelse og adfærd.

Prøveform

Uddannelsens 2. år afsluttes med en skriftlig eksamen omhandlende specifikt tema præsenteret i undervisningen. Fokus på den studerendes forståelse af dette, terapeutiske perspektiver, samt den studerendes egen historik i forbindelse med tema. Feedback skriftlig og mundtlig i forbindelse med evaluering på holdet. Eksamen vurderes af eksaminator og ekstern censor. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

3. år: Sammenhæng i terapeutiske kompetencer (overbygningsuddannelse)

Den terapeutiske relation, forståelse og arbejde med kombination af teori og praksis i rollen som terapeut.

Viden

Den studerende opnår forståelse af niveauer og nuancer af den terapeutiske relation. Dybere indsigt i processuelle og teoretiske aspekter af eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Overblik i sammenhængen i de forskellige teoretiske perspektiver. Viden om emotionsorganisering og mentalisering. Desuden opnår den studerende dybere forståelse af kompleksiteten i terapeutisk arbejde, samt mentaliseringsbegrebets betydning heri. Øget viden om etiske dilemmaer i terapeutisk arbejde.

Færdigheder

Selvstændig vurdering af relevante terapeutiske interventioner i terapeutisk arbejde generelt. Indblik i og bedømmelse af den studerendes egen historik og betydningen i rollen som terapeut. Samlede terapeutiske færdigheder i praksis igennem træning under supervision, træningsklienter, supervisionsgrupper og træningsgrupper. Vurdering af nærmeste udviklingszone hos en klient i et konkret terapeutisk arbejde.

Kompetencer

Styring af asymmetriske samtaler og selvstændig bedømmelse af relevante interventioner. Tilrettelæggelse af terapeutisk samtale og relevante perspektiver i den terapeutiske relation. Håndtering og selvregulering af den studerendes egen historik i kombination med rollen som terapeut. Vurdering af klients udfordringer og nærmeste udviklingszone. Selvstændig medvirken til at udpege og belyse etiske udfordringer i psykoterapeutisk arbejde, samt forholde dette til konkrete situationer.

Prøveform

Uddannelsens 3. år indeholder 2 eksaminer.

Første eksamen efter 5. semester er en praksis eksamen, hvor den studerende skal fremvise et praktisk terapeutisk arbejde på en klient der ikke på forhånd er kendt af den studerende. Eksamen vurderes af eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

Uddannelsens 3. år afsluttes med en skriftlig eksamen omhandlende den terapeutiske relation. Den studerende skal udvise teoretisk forståelse, praktisk indsigt i udvælgelse af interventioner og udarbejdelse af hypoteser. Desuden skal den studerende fremvise forståelse af sammenhængen mellem udvalgte perspektiver fra den eksistentielle og oplevelsesorienterede tilgang til terapi. Skriftlig feedback, samt mundtlig feedback i forbindelse med evaluering på holdet. Eksamen vurderes af eksaminator. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.

4. år: Terapeutisk kreativitet og personlig stil (overbygningsuddannelse)

Forståelse af og arbejde med den studerendes personlige stil i rollen som terapeut. Kompleksitet i det terapeutiske arbejde og i terapeutiske forløb.

Viden

Den studerende opnår kompleks viden om sammenhænge og forskelle på pluraliteten af teoretiske tilgange indenfor det eksistentielle og oplevelsesorienterede perspektiv. Herunder hvorledes tilknytningsteori, neuroaffektiv personlighedsudvikling, emotionsteori, familiedynamikker, mentalisering og eksistentielle grundvilkår er sammenhængende. Viden om etik i kompleksiteten af psykoterapeutisk arbejde. Derudover opnår den studerende viden om grænsen mellem psykiatri og psykoterapi. Dertil kommer praktiske aspekter af arbejdet som psykoterapeut i egen klinik, herunder prognose, kommunikation, formidlingsetik og professionsidentitet.

Færdigheder

Selvstændig vurdering af relevante psykoterapeutiske interventioner i terapeutiske forløb. Selvstændig planlægning og udførelse af psykoterapeutiske forløb. Formidling af kompleksitet i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Indsigt i egen personlig stil som psykoterapeut og i dette, afvejning og afgrænsning af personlige kompetencer i psykoterapeutisk arbejde. Identifikation og formidling af egne styrker og udfordringer i terapeutisk arbejde.

Kompetencer

Selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af terapeutiske forløb. Styring af terapeutiske forløb og klinisk praksis som psykoterapeut. Selvstændig hypotesedannelse ud fra klients historik, egen forståelse, adfærd og nærmeste udviklingszone i terapeutisk forløb. Kritisk anvendelse af interventionsformer og identifikation af klients nærmeste udviklingszone under et terapeutisk forløb, samt diskussion af, og argumentation for, til- og fravalg. Evne til kritisk og nuanceret at forholde sig til etiske aspekter af psykoterapeutisk arbejde og psykoterapeutiske forløb. Overblik i komplekse asymmetriske relationer, samt nuancer af relevante terapeutiske interventioner. Den studerende opnår formidlingskompetencer af kompleksiteten i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi.

Prøveform

Sidste og afsluttende eksamen er en kombination af praksis og teori. Den studerende skal gennemføre et terapeutisk forløb med klient udefra og optage dette på video. Derudover skal den studerende udarbejde skriftlig opgave med udgangspunkt i terapeutisk forløb, påpege teoretiske aspekter og udarbejde selvstændige hypoteser baseret på kompleksiteten i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Der gives mundtlig feedback ved bedømmelse. Eksamen vurderes af eksaminator og ekstern censor. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået.