ETIK

Etiske regler på SEOP

Studerende på SEOP kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi i det omfang det skønnes nødvendigt.

SEOP forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med SEOPs etiske regler, bringes til ledelsens kendskab. Ledelsen afgør i hvert tilfælde om og, i givet fald, hvilke tiltag, der må gøres, for at sikre at de etiske regler følges.

Det er et krav, at alle undervisere mv. tilknyttet SEOP efterlever Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler og de etiske regler gældende for European Association for Psychotherapy, ligesom det er et krav at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelse på studiet.

Alle studerende skal derfor, som led i deres kontrakt med SEOP skrive under på, at de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart, som også omfatter ægtefælle, ven/veninde og andre.

SEOP forholder sig til og tilskriver sig Dansk Psykoterapeutforenings etikregler for udførsel af psykoterapi.

SEOPs undervisere og SEOP som helhed, følger der etiske regler der er opsat af Dansk Psykoterapeutforening for uddannelsessteder.

Angående interne relationer på SEOP

Private relationer udover undervisningen (herunder supervision og egen-terapi) mellem undervisere og studerende må ikke finde sted. Dette gælder både venskabelige og romantiske relationer.

Såfremt ansøger, studerende eller underviser enten allerede ved, eller bliver bekendt med en sådan relation, skal ledelsen gøres opmærksom på dette, så hensigtsmæssige tiltag kan igangsættes.

Henvendelse til ledelsen heromkring er naturligvis omfattet ledelsens tavshedspligt og kan gøres med forventning om forståelse for den potentielt svære situation.

Der henvises desuden til Dansk Psykoterapeutforenings etikregler (§2 og 3) som omhandler forhold til klienter og studerende.

Etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening og European Association for Psychotherapy

På SEOP tilskriver vi os de etiske regler opsat af Dansk Psykoterapeutforening. Dette gælder både generelt for udøvelse af psykoterapi og for psykoterapeutiske uddannelsessteder.

Du kan downloade etik regler fra foreningen herunder:
Etikfolder fra DPFO

Marianne Davidsen-Nielsen. Refleksioner over etik og grænser i det terapeutiske rum. Psykoterapeuten nr. 1. 2010: (s. 30-32)

Psykoterapeuten 1. februar 2010

 

Dansk Psykoterapeutforening har ligeledes udarbejdet retningslinjer om etik i forbindelse med grænseflader i terapeutisk arbejde. Disse retningslinjer omhandler kombination af psykoterapi med andre behandlingsformer og tilgange. Download herunder:
Vejledning grænseflader DPFO

Når du kommunikerer om din psykoterapeutuddannelse, er det væsentligt, at du kommunikerer korrekt. Både af etiske årsager og af hensyn til faget som helhed. Herunder kan du downloade en vejledning i dette.

Vejledning i hvordan du kommunikerer om psykoterapeutuddannelser:
Hvordan du kommunikerer om psykoterapeutuddannelser

Desuden tilskriver SEOP sig de etiske regler fra European Association for Psychotherapy (EAP), der er den europæiske forening, som Dansk Psykoterapeutforening også er en del af.

Du kan downloade etik regler fra EAP herunder:
EAP-statement-of-ethical-principles

EAP har desuden udarbejdet principper for at arbejde med esoteriske temaer, som eksempelvis religion, spiritualitet og lignende. Disse er ment som retningslinjer for hvordan vi som psykoterapeuter skal håndtere vores egne indfaldsvinkler til dette i en terapeutisk setting. SEOP tilskriver sig disse principper.

Du kan downloade principper for esoteriske temaer fra EAP herunder:
På engelsk (original): EAP-Statement-on-Esoteric-Methods
På dansk (oversat): EAP-dokument om retningslinjer for esoterisk praksis

Kernekompetencer for en psykoterapeut - European Association for Psychotherapy

European Association for Psychotherapy har udarbejdet en oversigt over kernekompetencer for en psykoterapeut. Denne kan downloades herunder:
På engelsk (original): Final-Core-Competencies
På dansk (oversat): EAP-dokument om en europæisk terapeuts kernekompetencer